تسمه فانتوم

تسمه تایم ۴۰۵
۱۸۶۰۰۰

تسمه دینام ۴۰۵
۱۶۵۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۲
۲۳۶۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۵
۳۵۰۰۰۰

تسمه دینام تیپ ۵
۱۵۵۰۰۰

تسمه دینام تیپ ۲
۱۵۶۰۰۰

menu