تسمه دینام ۱۵۶۵ HSB
۹۵۰۰۰

سرسیلندر لخت ۴۰۵ ایران بوش
۲۰۲۵۰۰۰

کیت کلاچ ۴۰۵ والئو سبز
۱۷۷۰۰۰۰

موتور فن کامل دودور پراید
۳۲۸۰۰۰

موتور فن دو دور پراید
۲۵۲۰۰۰

لنت جلو پراید گلد
۱۵۴۰۰۰

لنت جلو ساینا گلد
۳۱۷۰۰۰

درب دلکو پراید فدرال
۲۸۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ دایکن
۱۴۷۰۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ والئو ابی پری دمپر
۱۱۸۰۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ MWH
۸۴۰۰۰۰

دیسک و صفحه پراید دایکن
۷۶۰۰۰۰

دیسک و صفحه پراید سکو
۶۱۵۰۰۰

دیسک و صفحه پیکان عظام
۸۳۲۰۰۰

menu