یاتاقان ثابت متحرک ۱۰ روآ
۳۹۸۰۰۰

یاتاقان ثابت متحرک ۳۰ روآ
۳۹۸۰۰۰

یاتاقان ثابت متحرک ۳۰ پیکان
۴۱۲۰۰۰

یاتاقان ثابت متحرک ۵۰ پراید
۳۱۹۰۰۰

کمک پراید عظام
۳۲۳۰۰۰

دیسک و صفحه پراید دایکن
۷۶۰۰۰۰

دیسک و صفحه پراید والئو ابی
۷۷۶۰۰۰

چهار شاخه گاردان پیکان توس
۱۱۵۰۰۰

دیسک چرخ پراید هرینگتون
۲۳۰۰۰۰

شمع تک بوش
۳۰۲۰۰

لنت جلو ۴۰۵ تکستار
۳۰۸۰۰۰

مغزی بوش پراید
۱۳۵۰۰۰

menu