دسته موتور شماره ۳ پراید شرکتی
۷۵۰۰۰

مغزی بوش پراید
۱۳۵۰۰۰

قاب تایم پراید
۲۰۰۰۰

میلنگ پراید عظام
۷۱۰۰۰

یاتاقان ۴۰۵ استاندارد
۴۱۰۰۰۰

شمع یورو ۴ موبیس
۳۱۰۰۰

سیم کلاچ پراید شرکتی
۳۱۰۰۰

یاتاقان ۲۵ پراید
۲۴۵۰۰۰

اهرم ترمز دستی پراید
۵۹۰۰۰

menu