در موتور صبا شرکتی
۸۷۰۰۰۰
گلگیر پراید لبه کوتاه چپ و راست شرکتی
۲۷۸۰۰۰
در موتور پراید ۱۳۲ شرکتی
۱۳۲۰۰۰۰
در موتور ساینا شرکتی
۹۸۰۰۰۰
سینی جلو صبا شرکتی
۴۶۵۰۰۰
سینی جلو ۱۳۲ شرکتی
۴۵۵۰۰۰
در صندوق تیبا ۲ شرکتی
۱۲۳۰۰۰۰
رام زیر موتور پراید شرکتی
۲۰۵۰۰۰
رام زیر موتور تیبا شرکتی
۲۰۵۰۰۰
رام زیر موتور پراید وانت
۱۱۸۰۰۰
قوطی زیر رادیات پراید شرکتی
۲۱۵۰۰۰
سقف پراید شرکتی
۸۷۰۰۰۰
سینی شاسی پراید شرکتی
۷۵۰۰۰۰
در صندوق تیبا یک شرکتی
۱۲۸۰۰۰۰
در موتور تیبا شرکتی
۱۲۸۰۰۰۰
menu